Logo

Policy

VÅRT MILJÖARBETE

Vårt arbete har direkt påverkan på människors fysiska miljö och på hur de lever och mår i den. Ett träd kan skugga och ge svalka, det kan skydda mot vinden eller ge lagom mycket insynsskydd, men om träd ska leva länge och må bra, kan de behöva vård.

Om ett träd beskärs på ett felaktigt sätt är risken stor att livslängden förkortas avsevärt och rätt kunskap är därför avgörande. Att välja vilket träd som bör tas bort till förmån för ett annat och att göra den fällningen varsamt och utan att skada övrig växtlighet, är också att värna om miljön.

Vi är inte rädda för att kommunicera hållbarhetsperspektivet till våra kunder och vårt fokus är alltid bevarande av träd och trädbestånd.

Med naturen som arbetsplats är det självklart att vi vill vara omsorgsfulla om miljön och lämna så litet avtryck som möjligt. Vi är stolta över att vår kunskap inom trädvård kan leda till att träd och buskar bevaras, vilket bidrar till bättre luftkvalitet och högre rekreationsvärde i vår närmiljö.

Avancerad Trädfällning i Nora AB ska:

 1. Följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav som ställs på oss
 2. Ställa miljökrav på våra samarbetspartners, leverantörer och underentreprenörer
 3. Återvinna, sortera och ta hand om allt miljöfarligt avfall på ett korrekt sätt
 4. Regelbundet höja våra medarbetares kompetens inom hållbarhetsfrågor.

 

Vi verkar hela tiden för att:

 1. Minimera användningen av fossila bränslen
 2. Minska användningen av energi och förbrukningsvaror
 3. Kommunicera hållbarhetsperspektivet till våra kunder och förorda bevarande av träd
 4. Ta till vara och återvinna restmaterial från vårt arbete.

 

För att ständigt förbättras ska alla medarbetare vara väl medvetna om vårt miljöarbete och uppmuntras att aktivt delta i miljöarbetets alla delar. Vi ska arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder och utveckla våra rutiner, arbetsmetoder och granska vår resursanvändning för att möjliggöra minskad miljöpåverkan.

Miljöansvarig på Avancerad Trädfällning i Nora AB är David Cross, VD.

VÅRT KVALITETSARBETE

I en tjänsteproducerande verksamhet bedömer kunden kvalitet redan i första samtalet eller i det första mötet. Våra kunder är i många fall privatpersoner och några upplever det känslomässigt och i vissa fall dramatiskt, att behöva utföra arbete på sina träd. Andra kunder har många träd i offentliga miljöer och därför ett stort ansvar, medan andra inte har någon relation alls till de träd vi utför arbete på.

Vårt kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att vårt arbete utförs med högsta möjliga kvalitet oavsett kund, uppdrag, träd eller plats.

Utgångspunkten i vårt arbete är att sätta kundens önskningar om åtgärder i fokus, men samtidigt värna om trädets bästa och om platsen det växer på.

Avancerad Trädfällning i Nora AB ska alltid:

 1. Hjälpa kunden att identifiera och tydliggöra behov och önskemål, samt vägleda kunden mot ett noga avvägt beslut
 2. Inneha rätt kompetenser på alla positioner i processerna, för att kunna bemöta alla kunders behov och önskemål på adekvat sätt
 3. Utföra alla trädarbeten och övriga tjänster med hög kvalitet, noggrannhet och på ett sätt som infriar kundens förväntningar
 4. Vara ansvarstagande och respektfulla i mötet med kunden, samt värna om en långsiktig och hållbar syn på trädfällning och trädvård

 

För att ständigt förbättras ska alla medarbetare vara väl medvetna om vårt kvalitetsarbete och uppmuntras att aktivt delta i arbetets alla delar. Vi ska arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder och utveckla våra rutiner och kommunikationsvägar för att säkerställa bästa möjliga utförande av arbetet.

Kvalitetsansvarig på Avancerad Trädfällning i Nora AB är David Cross, VD.