Logo

Besiktning & riskbedömning

Träd framför röd stuga

Besiktning

Ditt träd kanske har en spricka, en hålighet eller en skada som du undrar över? 
Då kommer vi gärna och gör en bedömning. Ser vi då att en besiktning bör göras, lämnar vi en offert på vad en sådan kostar. En besiktning innebär en skriftlig dokumentation där vi redogör för ditt träds status och rekommenderade åtgärder. 

Riskbedömning

Har du ett uppenbart riskträd, som kanske står i en gatukorsning, eller över en flitigt använd parkering? Då kan vi göra en riskanalys där noggrann hänsyn tas till omgivande förhållanden. Vi utför riskbedömningar enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification). 
 
Vanligen görs då en grundläggande riskbedömning genom visuell besiktning av trädet från marken. I en rapport redogör vi för trädets vitalitet, struktur och eventuella skador och sjukdomar i kombination med faktorer för växtplatsen. I rapporten framgår också våra rekommendationer för åtgärder som reducerar identifierade risker.
 
I vissa fall kan det krävas en fördjupad riskbedömning med klättrande inspektion. Om trädet är angripet av röta kan vi dessutom utföra undersökning med resistograf. Resistografen är ett instrument som med hjälp av en tunn borr registrerar motståndet i veden och därmed kan rita ett diagram som visar rötans utbredning i stammen. Att se hur utbrett ett rötangrepp är i ett träd gör det möjligt att mer noggrant bedöma vilken grad av risk trädet utgör.
 
Vi ger fast offert för besiktning och riskbedömning. För denna typ av konsulterande tjänster får inte rut-avdrag göras.