Logo

Beskärning

Arborist beskär träd
Det finns olika anledningar till att man vill beskära ett träd. Ofta handlar det om att man tycker att trädet har blivit för stort, det skymmer solpanelerna, skuggar växthuset, eller växer över hustaket. Andra gånger kan det bero på säkerhet, där grenar eller delar av trädet annars riskerar att knäckas. Men det kan också handla om att förbättra trädets form, eller för att ljus lättare ska ta sig igenom trädets krona.
 
Vid ett besök pratar vi igenom vad som är möjligt att göra med trädet efter era önskemål. Ofta väljer man en kombination av olika beskärningstyper och vi följer svensk standard för beskärning. När vi utför beskärningar klättrar våra arborister upp i trädet för att nå till de grenar som ska tas ner. Där vi bedömer det lämpligare använder vi i stället en skylift för att nå.

Konkurrerande grenar tas bort och man ser till att kronan får en för trädet typisk form. Dessutom tas grenar på stammen bort för att på sikt höja kronan till önskad höjd. Den första beskärningen görs först när trädet är etablerat på växtplatsen, dvs efter 1-2 år. Därefter beskärs trädet återkommande i ca 10 år.

En beskärning av instabila grenar och olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott. Man skär bort korsande grenar som ger skavskador på trädet och grenar som växer inåt i kronan. Skadade grenar tas bort eller kortas in där det går. Döda grenar som riskerar att falla ner och skada människor och egendom tas också bort. Tänk på att döda grenar inte är skadligt för trädet och att död ved utgör livsutrymme för många organismer. De bör därför lämnas kvar om de inte utgör någon fara.

En beskärning av krondelar för att undvika konflikt med föremål. Oftast handlar det om grenar som kommer för nära hus, trafikskyltar och belysning.

En beskärning av kronan till specificerad fri höjd. Hela eller delar av trädets nedersta grenas tas bort. Anledningar till en kronhöjning kan vara att lättare kunna gå under trädet vid gräsklippning, eller att grenar över en trafikerad väg måste lämna fri höjd för all trafik (4,75).

En beskärning för att minska kronans omfång medan trädets karaktär bibehålls. 

En beskärning som görs med syfte att minska en identifierad risk till en godtagbar nivå. Vid en säkerhetsbeskärning kan man behöva göra avsteg från beskärningsstandarden, eftersom alternativet kanske är att fälla trädet. Men, genom en säkerhetsbeskärning kan trädet stå några år till. Sista alternativet ska ju vara att fälla trädet. Detta är särskilt viktigt när det gäller särskilt skyddsvärda träd.